Αρχική σελ.
Ευρετήριο
D 002 shes bya [Def] blo’i yul du bya rung ba // jñeya // knowable object [Def] That which is suitable to be taken as an object of mind.
ανάλυση όρου

shes – can, be able to, knowledge, recognition, {dang gis} naturally arose, intelligence, to be aware of, come to understand, to know, to grasp, master, to learn, to realize, wisdom [RY]
bya ba – 1) ft. of {byed pa}; deed, action, work, engagement. lit. what is to be done, the free duty of bodhisattvas who have attained to nondiscursive knowledge. work, deed, job, task, matter, affair, thing to be done, doings, activities. 2) called, known as, entitled. 3) verb. Syn {'jug pa}; a movement; called; actions; verb +: he who should be (the object - beaten); to use (a term) for (something); (something) to be done; project at hand [RY]

ανάλυση ορισμού

blo – νους (→ L 001)
yul – αντικείμενο (→ D 001)
bya ba – (← επόμενος)
rung ba – appropriate, functional as, liable to, befitting, practible, acceptable // to allow [RY]
↓ Πρόσθετη πληροφόρηση στο κάτω μέρος της σελίδας ↓ ⇒⇒⇒ Go to the Forum, where you can leave your comment (it opens in a new card). Number of comments to this term = 0.
Συγγραφέας 1 αναγνωρίσιμο αντικείμενο [Ορισμ] αυτό που είναι κατάλληλο να εκληφθεί ως αντικείμενο του νου.
Συγγραφέας 2
Συγγραφέας 3
Συγγραφέας 4
Συγγραφέας 5

Πρόσθετη πληροφόρηση

πρόσθετη πληροφόρηση.