Αρχική σελ.
Ευρετήριο
D 004 gzhi grub [Def] tshad mas grub ba // -- // established base [Def] That which is established for valid cognition.
ανάλυση όρου

gzhi – 1) basis; source, basis; foundation, basis, base, basic [ground]. 2) Syn {don} referent, the object, objective support. Syn {dngos po} 3) ground (of being); ground aspect; ground, basic ground, basic nature. Syn buddhanature. Syn {de gshegs snying po ka dag klong rig pa'i klong} 4) to form a basis for, a source of; matters; to cause, ex. {+r gyur} which causes. which is the foundation. fundamental state; 5) basic; foundational, ground-, fundamental [RY]
grub – all. pf. of 'grub pa - 1) accomplished, perfected, fulfilled, attained, obtained. 2) to be present, existent, possessing existence, to be. 3) vi. proven, established. 4) to confirm, establish [an idea or fact]. 5) vi. to obtain, achieve, attain. 6) vi. to form, become, be made / created from. 7. vi. to finish, accomplish fully, complete (h). 8. n. establishment, established existence [RY]

ανάλυση ορισμού

tshad ma – true, proven, genuine; ideal, validity, valid cognition; authentic (standard)/ standard of authenticity; valid cognizer [when related to cognition]; validating; authenticity, validity, proof, pramana, logic, ideal, dialectics, epistemology, valid [cognition / understanding], proof [of knowledge]. three kinds. direct perception {mngon sum} inference, indirect {rjes su dpag pa} trustworthy scripture or testimony {yid ches pa'i lung} the study of pramana [in a monastic college]. authentic, genuine, convincing. right cognition / understanding [free from illusion]. valid source of knowledge, true knowledge, reasoning, {'thad pa}, {rigs pa} There are three pramanas, direct perception, inference and scripture. Sometimes the following three pramanas are discussed, direct {mngon gyur}, hidden {lkog gyur} and very hidden {shin tu lkog gyur} The {shin tu lkog gyur} pramana has to be known through the Buddha's teaching. reasoning, {'thad pa, rigs pa} [RY]
grub ba – {grub pa, grub pa, 'grub pa} intr. v.; 1) to exist, have existence, existing. {rang bzhin gyis grub pa} naturally existent. 2) accomplished, also an accomplished one, a siddha. 3) v. pf. of {'grub pa} 4) states. 5) established / proven, establishment. {las grub pa} be made of, constituted of, composed / formed, produced from. 6) siddhi, accomplishment, attainment, mastery; success. Syn {dngos grub} 7) made ready, complete, perfect, to achieve; (.r-)grub-pa - established (as.) [RY]
↓ Πρόσθετη πληροφόρηση στο κάτω μέρος της σελίδας ↓ ⇒⇒⇒ Go to the Forum, where you can leave your comment (it opens in a new card). Number of comments to this term = 0.
Συγγραφέας 1 εγκαθιδρυμένη βάση [Ορισμ] αυτό που είναι εδραιωμένο για την έγκυρη νόηση.
Συγγραφέας 2
Συγγραφέας 3
Συγγραφέας 4
Συγγραφέας 5

Πρόσθετη πληροφόρηση

πρόσθετη πληροφόρηση.