Αρχική σελ.
Ευρετήριο
D 006 chos [Def:] rang gi ngo bo ‘dzin pa // dharma // phenomenon [Def:] That which bears its own entity.
ανάλυση όρου

chos – 1) Dharma, reality 2) dharmas, phenomena 3) Dharma, the teaching of the Buddha; 1) dharma, phenomenon, thing, existent, [a truly real predicate, event, entity, element or ultimate constituent of existence]. 2) Dharma, [the Precious Dharma with eight qualities]. Religion. 3) the Dharma, the Teachings, the Doctrine. 4) quality, attribute, property, characteristic, ability. 5) a teaching, doctrine, text, scripture, sacred text. 6) right, virtue, duty, moral law, tenet, precept. 7) truth, order, law. 8) practice, dharma -, religious. 9) mental object, dharma. 10) religion, religious system, way of belief. 11) topic, point, principle. 12) meaning, value, sense, meaning, worth; content. 13) ex. +{'chad}, +{shod}, +{smra}, to preach, give religious teaching, +{nyan}, to hear, listen to religious teaching, +{byed}, to practice religion, live a religious life, +{zhu}, to receive religious instruction, t seek, ask for religious teaching. imp. of {'chos}, and {'cha'}, 14) mind objects, 5 of 16 aspects of the 4 holy truths. one of the {phyag rgya bzhi}, four mudras; phenomenon; factor/ element; property/ quality/ attribute; spiritual teaching/ Buddhadharma/ dharma; don chos go bar byed pa'i gzhi} imp. of {'chos pa}; events; can that which has [certain] qualities or attributes, subject [in logic context]. phenomenon, phenomena, Dharma, teachings [RY]ανάλυση ορισμού

rang gi – your, one's own; own, your, one's own [RY]
ngo bo – svabhava 1) essence, nature, character, attribute, identity, entity, intrinsic / central / essential nature, vital substance, core, being, inmost nature. 2) principle, existence, fact. 3) entity, fact of being, identity. 4) definition, main principle. 5) what it comes down to, at bottom, in fact, 5) essential meaning [in textual introduction]. See also {bdag nyid} [RY]
     – rang gi ngo bo - [svarupa], its own entity; as opposed to {gzhan gyi ngo bo} something else [logic] / one's own essence; own form, own entity, intrinsic nature, the content of what one is, what it is in itself; the content of what one is, what it is in itself, own form, own entity, intrinsic nature [RY]
‘dzin pa – subject, that which apprehends, [graha]; subject; memorize, retain/ to regard; to be a repository, to hold onto, to hold, adhere to; taking hold of, holder, accept, grasping, clinging, "the holder" or "fixation", "the watcher". catch, grab, apprehend, the grasper 'the watcher', to grasp, hold, cling, fixate, clinging, grasping, holding, fixation, retention, attachment, to bear, bearing in mind. 3) retain, comprehend the teachings, one of the {chos spyod bcu} 10 religious practices. take up, to accept, be accepted, to hold, hold on to, fixate on, cling to, holds, taken up, {bzung ba, gzung ba, zung}; to possess [RY]
     – rang gi ngo bo 'dzin pa - to bear its own entity [def of dharmas] [logic] [RY]
↓ Πρόσθετη πληροφόρηση στο κάτω μέρος της σελίδας ↓ ↓ χώρος για σχόλια ↓ (αριθμός σχολίων – 0)
Συγγραφέας 1 φαινόμενο [Ορισμ] αυτό που φέρει την δική του οντότητα.
Συγγραφέας 2
Συγγραφέας 3
Συγγραφέας 4
Συγγραφέας 5

Πρόσθετη πληροφόρηση

πρόσθετη πληροφόρηση.

Γράψτε σχόλιο

θέση για σχόλια αναγνωστών