Αρχική σελ.
Ευρετήριο
D 025 mig gi dbang po [Def:] mig gi rnam shes skye zhing mched pa’i bdag rkyen du gyur ba // chakṣhurindriya // eye sense faculty [Def:] That which serves as the dominant condition for the simultaneous arising and expanding of an eye consciousness.
ανάλυση όρου

mig – eye, sight, vision, visual, visual faculty 2) hole [RY][D]
dbang po – 1) organ, sense organ, - faculty, the senses, Indra, faculties. 2) intelligence, intellectual capacity, - faculty, degree of intelligence, capability, mental capacity. 3) king, possessed of power, dominion, lord, ruler, leader, Indra. 4) mighty, powerful, majestic. 5) 3) Ishvara, [the 11th year, the Female Fire Ox] [RY] – Translation of the Sanskrit "indra" or similar constructions, literally meaning that which has the force or power to cause something else to happen.[D]

ανάλυση ορισμού

mig – (← επόμενος)
rnam shes – = rnam par shes pa, συνείδηση (→ L002)
skye zhing mched pa – = Syn {rgyas pa'i sgor 'gyur ba} [RY], rgyas pa – (wiele znaczeń w tym) εξάπλωση, άνθηση, αφθονία
bdag rkyen – κυρίαρχη/επικρατούσα/δεσπόζουσα συνθήκη (→ D047)
gyur ba – πιθανώς είναι λάθος και θα πρέπει να είναι «'gyur ba» - to be, to become, be changed, to be transformed, to become, will be, turn into [RY]
↓ Πρόσθετη πληροφόρηση στο κάτω μέρος της σελίδας ↓ ⇒⇒⇒ Go to the Forum, where you can leave your comment (it opens in a new card). Number of comments to this term = 1.
Συγγραφέας 1 λειτουργία της αίσθησης του ματιού [Ορισμ] αυτό που εξυπηρετεί ως η κυρίαρχη συνθήκη για την ταυτόχρονη εμφάνιση και εξάπλωση μιας συνείδησης ματιού.
Συγγραφέας 2
Συγγραφέας 3
Συγγραφέας 4
Συγγραφέας 5

Πρόσθετη πληροφόρηση

πρόσθετη πληροφόρηση.