Αρχική σελ.
Ευρετήριο
D 051 rnam smin gyi ‘bras bu [Def] rang gi rgyu zag bcas kyi dge ba dang mi dge ba gang rung las skyes zhing ma bsgribs la lung ma bstan pa’i chos // vipāka phala // completely ripened result [Def] A nonobscuring and neutral phenomenon that has arisen from its specific causes, which are contaminated positive actions or negative actions.
ανάλυση όρου

smin – 1) matured, {smin legs gzugs} body fully--,] {smin grol} ripened and free, ripening and freeing. 2) eyebrows. Syn {smin ma} [RY]
rnam smin – [karmic] effect [logic] / later; fully ripened (karma); by striving, full ripening [of actions]. ripening of the nature of karma-result, karma result, karmic ripening, [moment of] maturation. inherited, result of past karma, total ripening, ripening [RY]
‘bras bu – fruition. The result, usually the end of a spiritual path. One of the three levels of enlightenment of a shravaka, pratyekabuddha or bodhisattva. In Mahayana the state of complete and perfect buddhahood; in Vajrayana the 'unified state of a vajra-holder,' in this book expressed as the '25 attributes of fruition.' See also 'view, meditation, action and fruition.' [RY]

ανάλυση ορισμού

rang gi – your, one's own; own, your, one's own [RY]
rgyu – αιτία (D 032)
zag bcas – with outflows, dissipation, contamination. causing downfall, stained [by bad thoughts]. defiled/defiling, conditioned, contaminated. mundane, worldly; (lit. sinful) mundane, worldly [RY]
dge ba – virtue; good, happiness, welfare, happy, propitious, positive, merit, deeds, virtuous, wholesome, goodness. {las dge ba} [RY]
mi dge ba – Nonvirtues. Usually referring to the ten unvirtuous actions: The physical misdeeds of killing, taking what is not given, and engaging in sexual misconduct; the verbal misdeeds of lying, uttering divisive talk, harsh words, and gossiping; and the mental misdeeds of harboring covetousness, ill-will, and wrong views [RY]
gang rung – whichever is suitable [RY]
las – 1) karma [action]. karmic action / deed, world-forming deeds. action application, application of the activities, act, deed, work, fortune, destiny, function, karma, karma and its results, karma and its consequences, the principle that every action produces result. karma/ action. Ex {sngon las bzang} past good deeds. 2) rather than/ besides, other than; other than this. than, [comp. case]. + neg. verb - not more than. activity; due to (the fact that).; than (more than); 3) says, states, mentions [when quoting a scripture]. 4) one of the {phyag rgya bzhi} four mudras [RY]
skyes – 1) gift, present. 2) variant imp. of {skye ba}. 3) to feel. 4) birth; 1) a present. 2) to feel; a gift [RY]
I) 1) birth, generation, arising, production, origin. 2) arising, origination, as one of the fourteen non-concurrent formations {ldan min 'du byed}. 3) rebirth, birth, life, lifetime, manner of birth. 4) rebirth as one of the twelve links {rten brel bcu gnyis}. II) {skye ba, skyes pa, skye ba} intr. v.; 1) to be born, be reborn, originate, arise, come into play, dawn, happen, take place, grow, come into existence, come into being, be produced, become, begin to exist, grow, bud, germinate, sprout, come out newly. 2) give birth to, give rise to, bear, be pregnant, be with young. 3) to feel, think. 4) to progress, increase. Def. among the {rten brel bcu gnyis} by Jamgön Kongtrul: {skye ba'i yan lag mngon gyur gyi dbang du byas nas/ mngal du nying mtshams sbyor bzhin pa ni skye ba yin}, {nang gi 'du byed kyi rgyun yod pa skye ba dang skye ba don gzhan bsal nas sngar ma byung ba las gsar du byung ba'i cha'o} [RY]
zhing – I) 1) birth, generation, arising, production, origin. 2) arising, origination, as one of the fourteen non-concurrent formations {ldan min 'du byed}. 3) rebirth, birth, life, lifetime, manner of birth. 4) rebirth as one of the twelve links {rten brel bcu gnyis}. II) {skye ba, skyes pa, skye ba} intr. v.; 1) to be born, be reborn, originate, arise, come into play, dawn, happen, take place, grow, come into existence, come into being, be produced, become, begin to exist, grow, bud, germinate, sprout, come out newly. 2) give birth to, give rise to, bear, be pregnant, be with young. 3) to feel, think. 4) to progress, increase. Def. among the {rten brel bcu gnyis} by Jamgön Kongtrul: {skye ba'i yan lag mngon gyur gyi dbang du byas nas/ mngal du nying mtshams sbyor bzhin pa ni skye ba yin}, {nang gi 'du byed kyi rgyun yod pa skye ba dang skye ba don gzhan bsal nas sngar ma byung ba las gsar du byung ba'i cha'o} [RY] [D]
bsgribs – clouded, stupefied, obscured, enveloped, veiled, covered, hid/hidden, concealed, masked, shrouded, cloaked, enshrouded / bsgribs pa - pf. of {sgrib pa}; covered over [RY]
sgrib pa – Obscurations. The veils that covers one's direct perception of the nature of mind. In the general Buddhist teachings several types are mentions: the obscuration of karma preventing one from entering the path of enlightenment, the obscuration of disturbing emotions preventing progress along the path, the obscuration of habitual tendencies preventing the vanishing of confusion, and the final obscuration of dualistic knowledge preventing the full attainment of buddhahood [RY]
ma bsgribs pa – non=obscured [JV]
lung ma bstan – 1) undetermined, undecided, indefinite, neutral, unspecified; (ethically/ morally/ karmically) neutral. 2) undecidedness, state of indifference, indistinct vagueness, neutral state, indifferent state, oblivious, ordinary state, vague oblivion, dull blank state of mind, amorphous states of mind. 3) ineffectual [RY]
chos – φαινόμενο (D 006)
↓ Πρόσθετη πληροφόρηση στο κάτω μέρος της σελίδας ↓ ↓ χώρος για σχόλια ↓ (αριθμός σχολίων – 0)
Συγγραφέας 1 αποτέλεσμα πλήρους ωρίμανσης [Ορισμ] ένα φαινόμενο ουδέτερο, που δεν επισκοτίζει και έχει εμφανιστεί από τις δικές του συγκεκριμένες αιτίες, που είναι μολυσμένες θετικές πράξεις, ή αρνητικές πράξεις.
Συγγραφέας 2
Συγγραφέας 3
Συγγραφέας 4
Συγγραφέας 5

Πρόσθετη πληροφόρηση

πρόσθετη πληροφόρηση.

Γράψτε σχόλιο

θέση για σχόλια αναγνωστών