Αρχική σελ.
Ευρετήριο
L 006 mngon sum tshad ma [Ορισμ] rtog pa dang bral zhing ma ‘khrul ba’i rig pa // pratyakṣha pramāṇa // direct valid cognition [Ορισμ] A nonconceptual and nonmistaken awareness.
Ανάλυση όρου

mngon – manifest; 1) to see, envision, observe, be visible, to observe, to show, manifest, display, expose, reveal, appear, be evident, apparent, manifestation. 2) vi. to become visible / evident, appear. 3) vi. to show, demonstrate. Syn {gsal ba} [RY]
mngon sum – actuality; 1) direct perception / perceiver, directly apprehended, perceptible, primal cognition. 2) fully, plainly. 3) in person, real, actual, vivid, manifest, evident, direct; clearly, manifestly, directly/ open, public; 1) manifest, evident to the senses 2) perception, "pratyaksha" Skt. visible / perceptible [RY]
– [DUFF κατωτέρω]
tshad ma – true, proven, genuine; ideal, validity, valid cognition; authentic (standard)/ standard of authenticity; valid cognizer [when related to cognition]; validating; authenticity, validity, proof, pramana, logic, ideal, dialectics, epistemology, valid [cognition / understanding], proof [of knowledge]. three kinds. direct perception {mngon sum} inference, indirect {rjes su dpag pa} trustworthy scripture or testimony {yid ches pa'i lung} the study of pramana [in a monastic college]. authentic, genuine, convincing. right cognition / understanding [free from illusion]. valid source of knowledge, true knowledge, reasoning, {'thad pa}, {rigs pa} There are three pramanas, direct perception, inference and scripture. Sometimes the following three pramanas are discussed, direct {mngon gyur}, hidden {lkog gyur} and very hidden {shin tu lkog gyur} The {shin tu lkog gyur} pramana has to be known through the Buddha's teaching. reasoning, {'thad pa, rigs pa} [RY]Ανάλυση ορισμού

rtog pa – Skt parikalpana, kalpana, 1) abstraction, activity of empirical mind, concept, conception, conceptual consciousness, conceptual thought, conceptualization, discursive thought, elaborate thought activity, examining, grasping of experience through thought, introspection, idea, imputation, intellectual systemization, intention, investigation, meditation, mental activity, notion, reflection, thinking, thought consciousness, thought construction, thought. 2) Concept, as one of the four variables, Def. by Jamgön Kongtrul: {'du byed kyi chos rnams la rtsings por 'jug pa'o}. 3) {rtog pa, brtags pa, brtag pa, rtogs} trans. v. , to consider, examine, conceptualize, conceive (of), search into, look through, investigate, think, to scrutinize, search into, examine, investigate, impute [RY]
bral – lack; free from; freedom, parted from, separated from, similar to {dben}, {stong} and {med} without, free from, separate, devoid of, pass beyond, be apart from, away, freedom, loss; beyond; disperse [RY]
rtog pa dang bral ba – free from conception / conceptual construction [logic] [RY] / free from sophistication, without imagination [JV]
ma – (negation)
‘khrul ba – {'khrul ba, 'khrul ba, 'khrul ba} intr. v.; 1) 2) to confuse, mistake, error. 3) be bewildered, deluded, deceived, which One? be confused, mistaken about, erroneous. 4) vi. to have an illusion, false impression, hallucinate. 5) to be deranged. 6) to be dislocated, distorted. See also {'khrul pa} confusion, bewilderment, mistakenness, delusion [RY]
ma ‘khrul ba – unmistaken, nonmistakenness [logic] [RY]
rig pa – επίγνωση (→ L 003)
↓ Πρόσθετη πληροφόρηση στο κάτω μέρος της σελίδας ↓ ⇒⇒⇒ Go to the Forum, where you can leave your comment (it opens in a new card). Number of comments to this term = 0.
Συγγραφέας 1 άμεση έγκυρη γνώση [Ορισμ] Μια επίγνωση μη διανοητική και μη εσφαλμένη.
Συγγραφέας 2
Συγγραφέας 3
Συγγραφέας 4
Συγγραφέας 5

Πρόσθετη πληροφόρηση

[DUFF] mngon sum  1) "Direct" in the sense of the actual thing, the thing as it is. This carries the connotation of no mistake or confusion. It also carries the connotation of something being མངོན་པ་ directly apparent to the perceiver, that the thing is not hidden in any way at all. 2) "Direct perception". Translation of the Sanskrit "pratyaksha". That which is known directly through a perceiving རྣམ་ཤེས་ consciousness or ཡེ་ཤེས་ wisdom, not through a thought about a perception. Direct perceptions are always "fresh" i.e., they are not a second-hand knowledge of the object known through a thought about a direct perception of an object and they are therefore always འཁྲུལ་བ་མིན་པ་ "unmistaken" because they are the item directly perceived. NOTE: the term has been translated as "immediate" because of the immediacy of experience implied. However, this is a mistake. The term actually means "actually manifest", that is to say, a direct experience, one without any intervening mental process involved. In places where the immediacy of it needs to be explained, various terms are used, in various systems of explanation of the mind, to provide that meaning.