Αρχική σελ.
Ευρετήριο
L 037 sgrub ‘jug gi blo [Ορισμ] gal zla bcad pa la ma ltos par rang yul la rjen cer du ‘jug pa’i blo // –– // a mind that engages in an inclusive manner [Ορισμ] A mind that directly engages its specifi c object without depending on the exclusion of its opposite.
Ανάλυση όρου

sgrub – establish, {bzhag}; To practice; consummation, establish, {bzhag} p. {bsgrubs} 1) to acquire, to obtain, to practice, accomplish, to fulfill, perform, achieve, attainment, commit, prove, affirm, establish, finish, complete, proceed, to go ahead, handle, do. 2) to work for. 3) practice, sadhana, [lit. method for accomplishment]. 4) to finish accomplish, to prove. 5) cultivate. 6) to fabricate, encourage. 6) which effect [RY]
‘jug – infuse, insert; actual usage of a term, collection engage. p. {zhugs} 1) to go into, enter, participate. 2) follow [the path, doctrine], to get oneself involved, engaged in, occupied with, steady pursuance. 3) put, fill in, stuff, to put into, to go into, put in, insert. 4) to let, allow, permit. 5) to make, force. 6) to put under, bring under [power, control] stuff, bring into, practice, enjoin, permit, to make, cause, enable, establish, initiate, in, perceive, occupied with, pervade, permeate, express [through the three kayas etc], proceed, function, act, start working, entertain, engagement, application, involvement, action, functioning, 'perception', manifestation, incarnation, continuity [of cause and effect], {'du shes 'jug} to entertain the idea that.]. {rab 'jug} completely permeates about compassion-], {byed 'jug pa} to make, cause, enable, {byed du 'jug pa} to make, cause, enable]. {rnam shes yul la 'jug} the consciousness engaged in an object]; induce [RY]
blo – νους (→ L 001)


Ανάλυση ορισμού

gal – 1) important, importance [RY]
zla – means {zla bo}, companion. For example the moon {zla ba} is the companion of the world. A friend among the men or women, a husband or wife, is called a {zla bo} or {sku zla} [RY]
bcad pa – pf. of {gcod pa}; 1) to cut, break. 2) to decide. 3) to cut through; undermine, negate; demarcate, outline, divide. 4) to abstain from. 5) cut off. 6) eliminate, isolate [RY]
ma
ltos pa – ft. of {ltos pa}; {ltos pa, bltos pa, ltos pa} intr. v. dependence, dependent, to look, to rely upon; relational; reliant [RY]
rang
yul
rjen cer du – nakedly [RY]
‘jug pa – 1) intr. {'jug pa, zhugs pa, 'jug pa, zhugs} intr. v.; 2) {'jug pa, bcug pa, gzhug pa, chug} trans. v.; to mean, apply to, refer to; name of a text; {dbu ma la 'jug pa} Madhyamakavatara; to insert, infuse; to engage/ enter/ begin/ become involved; to infuse (i.e. with blessings); involvement/ functioning/ operation; application [as in awakening mind of ...]; descent, entrance, regular sequence, setting out. Syn {dbu ma la 'jug pa} Syn {bya ba} 1) usage. 2) establishing [others on the path]. 3) to enter, to place, the going into, to follow, to go or walk in, to enter, to undertake, the entering. 4) manifestation, 5) [gradual] involvement. 6) proceeds [compassion which proceeds to all beings], to proceed, to undertake; starting to function, proceed, act, function, start working, functioning, entering, 'actually entering', application, practice, activity, continuity [of cause and effect]. to be penetrated, Regular sequence, as one of the ten non-concurrent formations; Def. by Jamgön Kongtrul: {skad cig dang bar chad pa la de mi rung bas rgyu 'bras kyi gnas skabs kyi rgyun bar mi chad par 'byung ba'o}; // for ex.: gzhan la gsod 'jug pa - to allow; penetrate, fully comprehend, occur, enter // Entering the Middle Way; Madhyamakavatara [RY]
– to penetrate; [practical] application [logic]; to operate [logic] [RY]
blo – νους (→ L 001)
↓ Πρόσθετη πληροφόρηση στο κάτω μέρος της σελίδας ↓ ⇒⇒⇒ Go to the Forum, where you can leave your comment (it opens in a new card). Number of comments to this term = 0.
Συγγραφέας 1 νους που εμπλέκεται με περιεκτικό τρόπο [Ορισμ] Ένας νους που εμπλέκεται άμεσα με το συγκεκριμένο του αντικείμενο χωρίς να εξαρτάται από τον αποκλεισμό του αντιθέτου του.
Συγγραφέας 2
Συγγραφέας 3
Συγγραφέας 4
Συγγραφέας 5

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje.