θιβετανικά Σανσκριτικά Αγγλικά Ελληνικά (Μάρθα Σούλη) Ελληνικά (Alternatives)

είδος είδος είδος είδος είδος
001 yul viṣhaya object αντικείμενο
002 shes bya jñeya knowable object αναγνωρίσιμο αντικείμενο

003 yod pa
existent υπαρκτό
004 gzhi grub
established base εγκαθιδρυμένη βάση
005 gzhal bya prameya object of comprehension αντικείμενο κατανόησης

006 chos dharma phenomenon φαινόμενο

007 dngos po bhāva thing πράγμα

008 'dus byas saṃskṛita conditioned phenomenon εξαρτημένο φαινόμενο

009 mi rtag pa anitya impermanent phenomenon παροδικό φαινόμενο

010 rang mtshan svalakṣhana specifically characterized phenomenon φαινόμενο συγκεκριμένα χαρακτηρισμένο
011 bem po kanthā matter ύλη

012 shes pa jñāna / vijñāna consciousness συνείδηση

013 ldan min ‘du byed viprayukta saṃskāra nonassociated formation μη συνδεόμενος σχηματισμός
014 phyi don bem po bahirdhākanthā matter of outer objects ύλη εξωτερικών αντικειμένων

015 nang don bem po ādhyātmikakanthā matter of innner objects ύλη εσωτερικών αντικειμένων

016 gzugs rūpa form-source πηγή μορφής

017 sgra shabda sound ήχος

018 dri gandha smell οσμή

019 ro rasa taste γεύση

020 reg bya spraṣhṭavya tangible object απτό αντικείμενο

021 sa pṛithivī earth γη

022 chu ap water νερό

023 me tejas fire φωτιά

024 rlung vāyu wind αέρας

025 mig gi dbang po chakṣhurindriya eye sense faculty λειτουργία της αίσθησης του ματιού
032 rgyu hetu cause αιτία

033 dngos rgyu sākṣhāt kāraṇa direct cause άμεση αιτία

034 brgyud rgyu pāraṃparya kāraṇa indirect cause έμμεση αιτία

035 nyer len gyi rgyu upādāna kāraṇa substantial cause ουσιαστική/ουσιώδης αιτία

036 lhan cig byed rgyu sahakāri kāraṇa cooperative cause συνεργός αιτία
037 byed rgyu kāraṇa hetu enabling cause υποβοηθητική/ενισχυτική αιτία
038 lhan cig ‘byung ba’i rgyu sahabhū hetu simultaneously arising cause συγχρόνως εμφανιζόμενη αιτία
039 skal mnyam gyi rgyu sabhāga hetu cause of a similar outcome αιτία παρόμοιου αποτελέσματος
040 mtshungs ldan gyi rgyu saṃprayuktaka hetu congruent cause σύμφωνη/ανάλογη αιτία
041 kun ‘gro’i rgyu sarvatraga hetu omnipresent cause πανταχού παρούσα αιτία
042 rnam smin gyi rgyu vipāka hetu completely ripening cause αιτία πλήρους ωρίμανσης
043 rkyen pratyaya condition συνθήκη/ προϋπόθεση
044 rgyu’i rkyen hetu pratyaya causal condition αιτιώδης συνθήκη
045 de ma thag rkyen samanantara pratyaya immediately preceding condition άμεσα προηγούμενη συνθήκη
046 dmigs rkyen ālambana pratyaya object condition συνθήκη αντικειμένου
047 bdag rkyen adhipati pratyaya dominant condition κυρίαρχη/επικρατούσα/δεσπόζ ουσα συνθήκη
048 ‘bras bu phala result αποτέλεσμα
049 dngos ‘bras sākṣhāt phala direct result άμεσο αποτέλεσμα
050 brgyud ‘bras pāraṃparya kāraṇa indirect result έμμεσο αποτέλεσμα
051 rnam smin gyi ‘bras bu vipāka phala completely ripened result αποτέλεσμα πλήρους ωρίμανσης
052 bdag po’i bras bu adhipati phala dominated result κυρίαρχο/ δεσπόζον αποτέλεσμα
053 rgyu mthun gyi ‘bras bu niṣhyanda phala result that accords with the cause αποτέλεσμα σύμφωνο προς την αιτία
054 skyes bu’i byed pa’i bras bu puruṣhakāra phala result caused by persons αποτέλεσμα προκληθέν από άτομα/πρόσωπα
055 bral ba’i ‘bras bu visaṃyoga phala result of separation αποτέλεσμα από διαχωρισμό
056 dngos med abhāva nonthing μη πράγμα
057 ‘dus ma byas asaṃskṛita nonconditioned phenomenon φαινόμενο χωρίς προϋποθέσεις/άνευ όρων
058 rtag pa nitya permanent phenomenon μόνιμο/διαρκές φαινόμενο
059 spyi mtshan sāmānyalakṣhaṇa generally characterized phenomenon φαινόμενο χαρακτηριζόμενο γενικά
060 snang yul pratibhāsa viṣhaya appearing object εμφανιζόμενο φαινόμενο
061 gzung yul grāhya viṣhaya apprehended object αντιληπτό φαινόμενο
062 zhen yul adhavasaya viṣhaya referent object αναφερόμενο αντικείμενο
063 ‘jug yul pravṛitti viṣhaya object of engagement αντικείμενο ενασχόλησης
064 spyod yul (gochara?) object of activity αντικείμενο δράσης
065 blo de’i yul
object of some possible mind αντικείμενο κάποιου πιθανού νου
066 bum ‘dzin rtog pa’i yul
object of a conception apprehending „vase” αντικείμενο μιας αντίληψης που αντιλαμβάνεται «βάζο»
067 ‘gal ba virodha contradictory phenomena αντιφατικά φαινόμενα
068 dngos ‘gal sākṣhādvirodha directly contradictory phenomena ευθέως/άμεσα αντιφατικά φαινόμενα
069 brgyud ‘gal pāraṃparya
virodha
indirectly contradictory phenomena εμμέσως αντιφατικά φαινόμενα
070 ‘brel pa saṃbandha connected phenomena συνδεδεμένα φαινόμενα
071 bdag gcig ‘brel
identically connected phenomena ταυτόσημα συνδεδεμένα φαινόμενα
072 de ‘byung ‘brel
causally connected phenomena τυχαία συνδεδεμένα φαινόμενα
073 dgag pa pratiṣhedha negation άρνηση
074 ma yin dgag paryūdāsaprati
ṣhedha
implicative negation άρνηση με συμπερασμό
075 med dgag prasajyapati
ṣhedha
nonimplicative negation άρνηση χωρίς συμπερασμό
076 sgrub pa vidhi concrete phenomenon συμπαγές φαινόμενο
077 spyi sāmānya generality γενικότητα
078 rigs spyi jāti sāmānya type generality γενικότητα είδους
079 tshogs spyi sāmagri sāmānya collection generality γενικότητα συλλογής
080 don spyi artha sāmānya object generality γενικότητα αντικειμένου
081 sgra spyi shabda sāmānya term generality γενικότητα όρου
082 bye brag visheṣha particular ιδιαίτερος
083 gcig ekatva phenomena that are one φαινόμενα που είναι ένα/ίδια
084 ldog pa gcig pa
phenomena that are one in isolate φαινόμενα που είναι ίδια ως μεμονωμένα
085 ngo bo gcig pa
phenomena that are one in entity φαινόμενα που είναι ίδια ως προς την οντότητα
086 rigs gcig pa
phenomena that are one in type φαινόμενα που είναι ίδια ως προς το είδος
087 rdzas gcig pa
phenomena that are one in substance φαινόμενα που είναι ίδια ως προς την ουσία
088 tha dad nānātva phenomena that are different φαινόμενα που είναι διαφορετικά
089 ldog pa tha dad
phenomena that are different in isolate φαινόμενα που είναι διαφορετικά ως μεμονωμένα
090 ngo bo tha dad
phenomena that are different in entity φαινόμενα που είναι διαφορετικά ως προς την οντότητα
091 rdazs tha dad
phenomena that are different in substance φαινόμενα που είναι διαφορετικά ως προς την ουσία
092 mtshan nyid lakṣhaṇa definition ορισμός
093 mtshan nyid ma yin pa
something that is not a definition κάτι που δεν είναι ορισμός
094 mtshon bya lakṣhya definiendum οριζόμενο
095 mtshon bya ma yin pa
something that is not a definiendum κάτι που δεν είναι οριζόμενο
096 mtshan gzhi dṛiṣhṭānta basis for definition βάση για ορισμό