θιβετανικά Σανσκριτικά Αγγλικά Ελληνικά Alternatives

είδος είδος είδος είδος είδος


001 blo buddhi mind νους002 shes pa jñāna consciousness συνείδηση003 rig pa saṃvedana awarness επίγνωση004 γενικός ορισμός της έγκυρης γνώσης από συμβατικής άποψης005 ορισμός της έγκυρης γνώσης από την άποψη της διάλυσης λανθασμένων ιδεών006 mngon sum tshad ma pratyakṣha pramāṇa direct valid cognition άμεση έγκυρη γνώση007 dbang po mngon sum tshad ma indriya pratyakṣha pramāṇa sense direct valid cognition άμεση έγκυρη γνώση της αίσθησης008 gzugs ‘dzin dbang mngon rūpagrahanendriya pratyakṣha sense direct valid cognitions apprehending forms άμεση έγκυρη γνώση της αίσθησης που αντιλαμβάνεται μορφές013 yid mngon sum tshad ma mānasa pratyakṣha pramāṇa mental direct valid cognition νοητική άμεση έγκυρη γνώση014 gzugs ‘dzin yid mngon
mental direct valid cognitions apprehending forms νοητική άμεση έγκυρη γνώση που αντιλαμβάνεται μορφές019 rang rig mngon sum tshad ma svasaṃvedana pratyakṣha pramāṇa self-aware direct valid cognition αυτο-γνωστική άμεση έγκυρη γνώση020 rnal ‘byor mngon sum tshad ma yogi-­pratyakṣha-­pramāṇa yogic direct valid cognition γιογκική άμεση έγκυρη γνώση021 mngon sum ltar snang pratyakṣha-ābhāsa seeming direct cognition φαινομενική άμεση γνώση022 rang don rjes dpag tshad ma pramāṇa inferential valid cognition for oneself επαγωγική έγκυρη γνώση για τον εαυτό023 gzhan don rjes dpag tshad ma parārtha-anumāna inferential valid cognition for others επαγωγική έγκυρη γνώση για τους άλλους024 chos mthun sbyor gyi sgrub ngag yang dag
correct proof statement constructed with concordant attributes δήλωση με σωστή απόδειξη, δομημένη με αρμονικά γνωρίσματα025 chos mi mthun sbyor gyi sgrub ngag yang dag
correct proof statement constructed with discordant attributes δήλωση με σωστή απόδειξη, δομημένη με δυσαρμονικά γνωρίσματα026 tshad min gyi blo apramāṇa-buddhi nonvalid cognition μη έγκυρη γνώση027 log rtog
wrong cognition λανθασμένη γνώση028 the tshom vichiktsā doubt αμφιβολία029 spyi ‘dzin pa’i blo
a mind that apprehends a generality νους που αντιλαμβάνεται γενικότητα030 rigs spyi ‘dzin pa’i blo
a mind that apprehends a type generality νους που αντιλαμβάνεται γενικότητα είδους031 tshogs spyi ‘dzin pa’i blo
a mind that apprehends a collection generality νους που αντιλαμβάνεται συλλογική γενικότητα032 sgra spyi ‘dzin pa’i blo
a mind that apprehends a term generality νους που αντιλαμβάνεται εννοιολογική γενικότητα033 bye brag ‘dzin pa’i blo
a mind cognizing a particular νους που αντιλαμβάνεται ιδιαίτερο ή συγκεκριμένο034 rigs spyi’i bye brag ‘dzin pa’i blo
a mind that apprehends a particular of a type generality νους που αντιλαμβάνεται κάτι συγκεκριμένο μιας γενικότητας είδους035 tshogs spyi’i bye brag ‘dzin pa’i blo
a mind that apprehends a particular of a collection generality νους που αντιλαμβάνεται κάτι συγκεκριμένο μιας συλλογικής γενικότητας036 sgra spyi’i bye brag ‘dzin pa’i blo
a mind that apprehends a particular of a term generality νους που αντιλαμβάνεται ένα συγκεκριμένο μιας γενικότητας όρου037 sgrub ‘jug gi blo
a mind that engages in an inclusive manner νους που εμπλέκεται με περιεκτικό τρόπο038 sel ‘jug gi blo
a mind that engages in an eliminative way νους που εμπλέκεται με απαλειπτικό τρόπο039 brjod bya ‘dzin pa’i blo
a mind that apprehends an object of expression νους που αντιλαμβάνεται ένα αντικείμενο έκφρασης040 brjod bya abhidhaya; vāchyam object of expression αντικείμενο έκφρασης041 rjod byed ‘dzin pa’i blo
a mind that apprehends a means of expression νους που αντιλαμβάνεται ένα μέσον έκφρασης042 rjod byed abhidhyāyin; vāchaka a means of expression μέσον έκφρασης043 ‘brel ba rotg pa’i blo
a mind that cognizes connection νους που αντιλαμβάνεται σχέση ή σύνδεση044 ‘brel ba saṃbandha connection σχέση ή σύνδεση045 ngo bo bdag gcig gi ‘brel ba rtogs pa’i blo
a mind that cognizes the connection of identity νους που γνωρίζει την σχέση ταυτότητας046 ngo bo bdag gcig gi ‘brel ba
the connection of identity σχέση ταυτότητας047 de las de byung gi ‘brel ba nges pa’i blo
a mind that ascertains causal connection νους που εξακριβώνει αιτιώδη σχέση048

causal connection αιτιώδης σχέση049

a mind that apprehends contradiction νους που αντιλαμβάνεται αντίφαση050 ‘gal ba virodha contradiction αντίφαση051 dngos ‘gal ‘dzin pa’i blo
a mind that apprehends direct contradiction νους που αντιλαμβάνεται άμεση αντίφαση052 dngos ‘gal sākṣhādvirodha direct contradiction άμεση αντίφαση053 brgyud ‘gal rtogs pa’i blo
a mind that cognizes indirect contradiction νους που γνωρίζει έμμεση αντίφαση
054 rgyud ‘gal pāraṃparyavirodha indirect contradiction έμμεση αντίφαση055 mtshan nyid nges pa’i blo
a mind that ascertains a defi nition νους που εξακριβώνει έναν ορισμό056 mtshan nyid lakṣhaṇa definition ορισμός057 mtshon bya ‘dzin pa’i blo
a mind that apprehends a definiendum νους που αντιλαμβάνεται μια έννοια058 mtshon bya lakṣhya definiendum έννοια059 mthsan gzhi nges pa’i blo
a mind that ascertains an illustrating example νους που εξακριβώνει ένα επεξηγηματικό παράδειγμα060 mtshan gzhi dṛiṣhtānta illustrating example επεξηγηματικό ή διευκρινιστικό παράδειγμα061 tshor ba vedanā feeling αίσθημα062 ‘du shes saṃjña discrimination διάκριση063 sems pa chetanā impulse παρόρμηση /ώθηση064 reg pa sparsha contact επαφή065 yid byed manaskāra mental engagement νοητική εμπλοκή ή νοητική ενασχόληση066 ‘dun pa chhanda striving προσπάθεια/αγώνας067 mos pa adhimokṣha conviction πεποίθηση068 dran pa smṛiti recollection ενθύμηση/ανάμνηση/μνήμη069 ting nge ‘dzin samādhi meditative concentration διαλογιστική συγκέντρωση070 shes rab prajñā supreme knowledge υπέρτατη γνώση071 dad pa shraddhā confi dence εμπιστοσύνη/βεβαιότητα072 ngo tsha shes hrī conscience συνείδηση/συνειδητότητα073 khrel yod pa apatrāpya shame αιδώς074 ma chags pa alobha nonattachment απουσία προσκόλλησης075 zhe sdang med pa adveṣha nonhatred απουσία μίσους076 gti mug med pa amoha nonbewilderment απουσία σύγχυσης ή συσκότισης077 brtson ‘grus vīrya joyous effort περιχαρής προσπάθεια078 shin sbyangs praṣhrabdhi suppleness ευελιξία ή ευκαμψία079 bag yod apramāda heedfulness επαγρύπνηση080 btang snyoms upekṣhā equanimity ισοψυχία ή ισόρροπος νους081 rnam par mi ‘tshe ba avihiṃsa nonviolence απουσία βίας082 ‘dod chags rāga desire επιθυμία083 khong khro pratigha anger θυμός084 nga rgyal māna pride υπερηφάνεια085 ma rig pa avidyā ignorance άγνοια086 the tshom vichikitsā doubt αμφιβολία087 lta ba dṛig affl icted view λανθασμένη άποψη088 khro ba krodha wrath οργή089 ‘khon du ‘dzin pa upanāhana grudge μνησικακία090 ‘chab pa mrakṣha concealment αποσιώπηση091 ‘tshig pa pradāsha spite έχθρα092 phrag dog irṣhyā envy ζηλοφθονία093 ser sna mātsarya miserliness φιλαργυρία094 (g.yo)? māyā (deceit)? δόλος095 (sgyu)? shāṭhya dishonesty ατιμία /δολιότητα096 rgyags pa mada self-satisfaction αυταρέσκεια097 rnam ‘tshe vihiṃsā violence βία098 ngo tsha med pa āhrīkya lack of conscience ασυνειδησία099 khrel med anapatrāpya no shame αναίδεια100 rmugs pa styāna dullness νωθρότητα101 rgod pa addhava agitation ταραχή102 ma dad āshraddhya nonconfi dence αβεβαιότητα ή απουσία εμπιστοσύνης103 le lo kausīdya laziness τεμπελιά /φυγοπονία104 bag med pramāda heedlessness απροσεξία ή απουσία επαγρύπνησης105 brjed nges muṣhita-smṛititā forgetfulness λησμοσύνη106 rnam g.yeng vikṣhepa distraction διάσπαση107 shes bzhin ma yin pa asaṃprajanya nonintrospection απουσία ενδοσκόπησης108 ‘gyod pa kaukṛitya regret μετάνοια109 gnyid middha sleep ύπνος110 rtog pa vitarka examination εξέταση111 dpyod pa vichāra analysis ανάλυση112 gtso sems chitta primary mind πρωταρχικός νους113 sems byung chaitta mental event νοητικός παράγων