Tybetański Sanskryt Angielski Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 Autor 5

sortuj sortuj sortuj sortuj sortuj sortuj sortuj sortuj
001 yul viṣhaya object przedmiot002 shes bya jñeya knowable object przedmiot poznawalny003 yod pa
existent istniejące (def)


004 gzhi grub
established base ustalona podstawa005 gzhal bya prameya object of comprehension przedmiot poznania006 chos dharma phenomenon zjawisko007 dngos po bhāva thing rzecz008 'dus byas saṃskṛita conditioned phenomenon zjawisko uwarunkowane009 mi rtag pa anitya impermanent phenomenon zjawisko nietrwałe (def)


010 rang mtshan svalakṣhana specifically characterized phenomenon zjawisko szczególnie charakteryzowane (def)


011 bem po kanthā matter materia012 shes pa jñāna / vijñāna consciousness świadomość (def)


013 ldan min ‘du byed viprayukta saṃskāra nonassociated formation struktury niepowiązane014 phyi don bem po bahirdhākanthā matter of outer objects materia przedmiotów zewnętrznych015 nang don bem po ādhyātmikakanthā matter of innner objects materia przedmiotów wewnętrznych016 gzugs rūpa form-source forma017 sgra shabda sound dźwięk018 dri gandha smell zapach019 ro rasa taste smak020 reg bya spraṣhṭavya tangible object przedmiot dotyku021 sa pṛithivī earth ziemia (def)


022 chu ap water woda023 me tejas fire ogień024 rlung vāyu wind wiatr025 mig gi dbang po chakṣhurindriya eye sense faculty zdolność zmysłowa oka zmysłowa dyspozycja oka


032 rgyu hetu cause przyczyna033 dngos rgyu sākṣhāt kāraṇa direct cause przyczyna bezpośrednia034 brgyud rgyu pāraṃparya kāraṇa indirect cause przyczyna pośrednia przyczyna pośrednia


035 nyer len gyi rgyu upādāna kāraṇa substantial cause przyczyna substancjalna przyczyna materialna


036 lhan cig byed rgyu sahakāri kāraṇa cooperative cause przyczyna wpółdziałająca (def)


037 byed rgyu kāraṇa hetu enabling cause przyczyna umożliwiająca przyczyna sprawcza


038 lhan cig ‘byung ba’i rgyu sahabhū hetu simultaneously arising cause przyczyny jednocześnie powstające (def)


039 skal mnyam gyi rgyu sabhāga hetu cause of a similar outcome przyczyna o podobnym wyniku przyczyna podobnie skutkująca


040 mtshungs ldan gyi rgyu saṃprayuktaka hetu congruent cause przyczyna przystająca (kongruentna) przyczyna róznoważna


041 kun ‘gro’i rgyu sarvatraga hetu omnipresent cause przyczyna stale obecna przyczyna wszechobecna


042 rnam smin gyi rgyu vipāka hetu completely ripening cause przyczyna w pełni dojrzewająca przyczyna pełnego dojrzewania


043 rkyen pratyaya condition warunek044 rgyu’i rkyen hetu pratyaya causal condition warunek przyczynowy045 de ma thag rkyen samanantara pratyaya immediately preceding condition warunek bezpośrednio poprzedzający046 dmigs rkyen ālambana pratyaya object condition warunek przedmiotu047 bdag rkyen adhipati pratyaya dominant condition warunek dominujący048 ‘bras bu phala result skutek049 dngos ‘bras sākṣhāt phala direct result skutek bezpośredni050 brgyud ‘bras pāraṃparya kāraṇa indirect result skutek pośredni skutek pośredni


051 rnam smin gyi ‘bras bu vipāka phala completely ripened result skutek w pełni dojrzały (def)


052 bdag po’i bras bu adhipati phala dominated result skutek zdominowany053 rgyu mthun gyi ‘bras bu niṣhyanda phala result that accords with the cause skutek zgodny z przyczyną054 skyes bu’i byed pa’i bras bu puruṣhakāra phala result caused by persons skutek spowodowany przez osobę055 bral ba’i ‘bras bu visaṃyoga phala result of separation skutek oddzielenia (def)


056 dngos med abhāva nonthing nierzecz057 ‘dus ma byas asaṃskṛita nonconditioned phenomenon zjawisko nieuwarunkowane058 rtag pa nitya permanent phenomenon zjawisko trwałe059 spyi mtshan sāmānyalakṣhaṇa generally characterized phenomenon zjawisko ogólnie charakteryzowane (GCP) (def)


060 snang yul pratibhāsa viṣhaya appearing object przedmiot jawiący się061 gzung yul grāhya viṣhaya apprehended object przedmiot ujmowany062 zhen yul adhavasaya viṣhaya referent object przedmiot odniesienia (def)


063 ‘jug yul pravṛitti viṣhaya object of engagement przedmiot zaangażowania (def)


064 spyod yul (gochara?) object of activity przedmiot aktywności (def)


065 blo de’i yul
object of some possible mind faktyczny przedmiot danego umysłu (def)


066 bum ‘dzin rtog pa’i yul
object of a conception apprehending „vase” przedmiot umysłu konceptualnego ujmującego bumpę przedmiot mniemania ujmującego wazę


067 ‘gal ba virodha contradictory phenomena zjawiska wykluczające się zjawiska przeciwstawne


068 dngos ‘gal sākṣhādvirodha directly contradictory phenomena zjawiska wykluczające się bezpośrednio zjawiska przeciwstawne bezpośrednio


069 brgyud ‘gal pāraṃparya
virodha
indirectly contradictory phenomena zjawiska wykluczające się pośrednio zjawiska przeciwstawne pośrednio


070 ‘brel pa saṃbandha connected phenomena zjawiska połączone071 bdag gcig ‘brel
identically connected phenomena zjawiska połączone tożsamościowo zjawiska połączone tą samą naturą


072 de ‘byung ‘brel
causally connected phenomena zjawiska połączone przyczynowo (def)


073 dgag pa pratiṣhedha negation negacja (def)


074 ma yin dgag paryūdāsaprati
ṣhedha
implicative negation negacja z supozycją (def)


075 med dgag prasajyapati
ṣhedha
nonimplicative negation negacja bez supozycji (def)


076 sgrub pa vidhi concrete phenomenon zjawisko konkretne (def)


077 spyi sāmānya generality ogólnik powszechnik


078 rigs spyi jāti sāmānya type generality ogólnik rodzaju (def)


079 tshogs spyi sāmagri sāmānya collection generality ogólnik zbioru (def)


080 don spyi artha sāmānya object generality ogólnik przedmiotu (def)


081 sgra spyi shabda sāmānya term generality ogólnik określenia (def)


082 bye brag visheṣha particular indywiduum083 gcig ekatva phenomena that are one zjawiska będące jednym (def)


084 ldog pa gcig pa
phenomena that are one in isolate zjawiska będące jednym w izolacie zjawiska będące jednym w oddzieleniu


085 ngo bo gcig pa
phenomena that are one in entity zjawiska będące jednym w istocie086 rigs gcig pa
phenomena that are one in type zjawiska będące jednym w rodzaju087 rdzas gcig pa
phenomena that are one in substance zjawiska będące jednym w substancji zjawiska będące jednym w tworzywie


088 tha dad nānātva phenomena that are different zjawiska będące różnymi zjawiska będące różnymi


089 ldog pa tha dad
phenomena that are different in isolate zjawiska będące różnymi w izolacie zjawiska będące różnymi w oddzieleniu


090 ngo bo tha dad
phenomena that are different in entity zjawiska będące różnymi w istocie091 rdazs tha dad
phenomena that are different in substance zjawiska będące różnymi w substancji zjawiska będące różnymi w tworzywie


092 mtshan nyid lakṣhaṇa definition definicja093 mtshan nyid ma yin pa
something that is not a definition coś, co nie jest definicją094 mtshon bya lakṣhya definiendum definiendum095 mtshon bya ma yin pa
something that is not a definiendum coś, co nie jest definiendum096 mtshan gzhi dṛiṣhṭānta basis for definition podstawa definicji (przykład)