Tybetański Sanskryt Angielski Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 Autor 5

sortuj sortuj sortuj sortuj sortuj sortuj sortuj sortuj sortuj
001 blo བློ་ buddhi mind umysł002 shes pa ཤེས་པ་ jñāna consciousness świadomość003 rig pa རིག་པ་ saṃvedana awarness przytomność006 mngon sum tshad ma མངོན་སུམ་ཚད་མ་ pratyakṣha pramāṇa direct valid cognition bezpośrednie prawomocne poznanie007 dbang po mngon sum tshad ma དབང་པོ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་
indriya pratyakṣha pramāṇa sense direct valid cognition bezpośrednie prawomocne poznanie zmysłowe008 gzugs ‘dzin dbang mngon གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་
rūpagrahanendriya pratyakṣha sense direct valid cognitions apprehending forms bezpośrednie prawomocne poznanie zmysłowe ujmujące formy013 yid mngon sum tshad ma ཡིད་མནོན་སུམ་ཚད་མ་
mānasa pratyakṣha pramāṇa mental direct valid cognition
014 gzugs ‘dzin yid mngon གཟུགས་‘འཛིན་ཡིད་མངོན་

mental direct valid cognitions apprehending forms
019 rang rig mngon sum tshad ma རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་
svasaṃvedana pratyakṣha pramāṇa self-aware direct valid cognition bezpośrednie prawomocne poznanie samo siebie uprzytamniające bezpośrednie prawomocne poznanie samo siebie uprzytamniające
020 rnal ‘byor mngon sum tshad ma རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཚད་མ་
yogi-­pratyakṣha-­pramāṇa yogic direct valid cognition bezpośrednie prawomocne poznanie jogiczne bezpośrednie prawomocne poznanie jogiczne
021 mngon sum ltar snang མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་
pratyakṣha-ābhāsa seeming direct cognition pozorne poznanie bezpośrednie022 rang don rjes dpag tshad ma རང་དོན་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་
pramāṇa inferential valid cognition for oneself wywiedzione prawomocne poznanie dla siebie023 gzhan don rjes dpag tshad ma གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་
parārtha-anumāna inferential valid cognition for others wywiedzione prawomocne poznanie dla innych024 chos mthun sbyor gyi sgrub ngag yang dag

correct proof statement constructed with concordant attributes
025 chos mi mthun sbyor gyi sgrub ngag yang dag

correct proof statement constructed with discordant attributes
026 tshad min gyi blo
apramāṇa-buddhi nonvalid cognition poznanie nieprawomocne027 log rtog

wrong cognition opaczne rozpoznanie028 the tshom
vichiktsā doubt wątpliwości029 spyi ‘dzin pa’i blo

a mind that apprehends a generality umysł ujmujący ogólnik030 rigs spyi ‘dzin pa’i blo

a mind that apprehends a type generality umysł ujmujący ogólnik rodzaju031 tshogs spyi ‘dzin pa’i blo

a mind that apprehends a collection generality umysł ujmujący ogólnik zbioru032 sgra spyi ‘dzin pa’i blo

a mind that apprehends a term generality umysł ujmujący ogólnik określenia033 bye brag ‘dzin pa’i blo

a mind cognizing a particular umysł ujmujący indywiduum034 rigs spyi’i bye brag ‘dzin pa’i blo

a mind that apprehends a particular of a type generality umysł ujmujący indywiduum ogólnika rodzaju035 tshogs spyi’i bye brag ‘dzin pa’i blo

a mind that apprehends a particular of a collection generality umysł ujmujący indywiduum ogólnika zbioru036 sgra spyi’i bye brag ‘dzin pa’i blo

a mind that apprehends a particular of a term generality umysł ujmujący indywiduum ogólnika określenia037 sgrub ‘jug gi blo

a mind that engages in an inclusive manner umysł ujmujący całościowo umysł całościowo ujmujący*038 sel ‘jug gi blo

a mind that engages in an eliminative way umysł ujmujący przez eliminację umysł częściowo eliminujący*039 brjod bya ‘dzin pa’i blo

a mind that apprehends an object of expression umysł ujmujący przedmiot wyrażania040 brjod bya
abhidhaya; vāchyam object of expression przedmiot wyrażania041 rjod byed ‘dzin pa’i blo

a mind that apprehends a means of expression umysł ujmujący środek wyrażania042 rjod byed
abhidhyāyin; vāchaka a means of expression środek wyrażania043 ‘brel ba rotg pa’i blo

a mind that cognizes connection umysł rozpoznający zjawiska połączone044 ‘brel ba
saṃbandha connection zjawiska połączone045 ngo bo bdag gcig gi ‘brel ba rtogs pa’i blo

a mind that cognizes the connection of identity umysł rozpoznający połączenie tożsamościowe046 ngo bo bdag gcig gi ‘brel ba

the connection of identity połączenie tożsamościowe047 de las de byung gi ‘brel ba nges pa’i blo

a mind that ascertains causal connection
048


causal connection połączenie przyczynowe049


a mind that apprehends contradiction umysł ujmujący zjawiska przeciwstawne050 ‘gal ba
virodha contradiction zjawiska przeciwstawne051 dngos ‘gal ‘dzin pa’i blo

a mind that apprehends direct contradiction umysł ujmujący wykluczanie się bezpośrednie052 dngos ‘gal
sākṣhādvirodha direct contradiction wykluczanie się bezpośrednie053 brgyud ‘gal rtogs pa’i blo

a mind that cognizes indirect contradiction umysł rozpoznający wykluczanie się pośrednie umysł rozpoznający wykluczanie się pośrednie054 rgyud ‘gal
pāraṃparyavirodha indirect contradiction wykluczanie się pośrednie wykluczanie się pośrednie055 mtshan nyid nges pa’i blo

a mind that ascertains a defi nition
056 mtshan nyid
lakṣhaṇa definition definicja057 mtshon bya ‘dzin pa’i blo

a mind that apprehends a definiendum umysł ujmujący definiendum058 mtshon bya
lakṣhya definiendum definiendum059 mthsan gzhi nges pa’i blo

a mind that ascertains an illustrating example
060 mtshan gzhi
dṛiṣhtānta illustrating example przykład (podstawa defi nicji)061 tshor ba
vedanā feeling odczucie062 ‘du shes
saṃjña discrimination rozróżnianie063 sems pa
chetanā impulse impuls064 reg pa
sparsha contact kontakt065 yid byed
manaskāra mental engagement mentalne zaangażowanie066 ‘dun pa
chhanda striving dążenie067 mos pa
adhimokṣha conviction przekonanie068 dran pa
smṛiti recollection pamiętanie czuwanie069 ting nge ‘dzin
samādhi meditative concentration samadhi, / wchłonięcie, /koncentracja skupienie070 shes rab
prajñā supreme knowledge pradżnia (mądrość pradżni)071 dad pa
shraddhā confi dence zaufanie, wiara ufność072 ngo tsha shes
hrī conscience sumienie moralny wstyd073 khrel yod pa
apatrāpya shame wstyd moralny lęk074 ma chags pa
alobha nonattachment brak przywiązania075 zhe sdang med pa
adveṣha nonhatred brak nienawiści brak niechęci076 gti mug med pa
amoha nonbewilderment brak pomieszania, trzeźwość umysłu brak zamętu077 brtson ‘grus
vīrya joyous effort gorliwość pilność078 shin sbyangs
praṣrabdhi suppleness elastyczność żwawość079 bag yod
apramāda heedfulness rozważność czujność080 btang snyoms
upekṣhā equanimity opanowanie równowaga081 rnam par mi ‘tshe ba
avihiṃsa nonviolence brak przemocy082 ‘dod chags
rāga desire pragnienie083 khong khro
pratigha anger gniew084 nga rgyal
māna pride duma085 ma rig pa
avidyā ignorance niewiedza086 the tshom
vichikitsā doubt wątpliwości087 lta ba
dṛig affl icted view [splamiony] pogląd088 khro ba
krodha wrath wściekłość, złość wzburzenie089 ‘khon du ‘dzin pa
upanāhana grudge uraza, niechęć uraza090 ‘chab pa
mrakṣha concealment skrytość zatajenie091 ‘tshig pa
pradāsha spite złośliwość092 phrag dog
irṣhyā envy zawiść093 ser sna
mātsarya miserliness skąpstwo094 (g.yo)?
māyā (deceit)? obłuda udawanie095 (sgyu)?
shāṭhya dishonesty nieuczciwość096 rgyags pa
mada self-satisfaction zarozumiałość097 rnam ‘tshe
vihiṃsā violence przemoc / złość / agresja / agresywne zachowanie / gwał- towność098 ngo tsha med pa
āhrīkya lack of conscience brak sumienia bezwstyd099 khrel med
anapatrāpya no shame brak wstydu brak moralnego lęku100 rmugs pa
styāna dullness otępienie101 rgod pa
addhava agitation pobudzenie, wzburzenie102 ma dad
āshraddhya nonconfi dence nieufność103 le lo
kausīdya laziness lenistwo104 bag med
pramāda heedlessness lekkomyślność, nieostrożność105 brjed nges
muṣhita-smṛititā forgetfulness zapominalstwo106 rnam g.yeng
vikṣhepa distraction rozproszenie, nieuważność107 shes bzhin ma yin pa
asaṃprajanya nonintrospection nieuwaga, niedbałość108 ‘gyod pa
kaukṛitya regret żal, ubolewanie109 gnyid
middha sleep sen odrętwienie110 rtog pa
vitarka examination analiza pobieżna111 dpyod pa
vichāra analysis analiza głęboka112 gtso sems
chitta primary mind umysł zasadniczy113 sems byung
chaitta mental event zdarzenie umysłowe